Modifier.Shift

struct Modifier
ModifierKey Shift;

Meta